هلدینگ
توسعه صنعت نمونه

TOSEEH SANAT NEMOUNEH

وسعــتی روز‌افــزون…

گروه ساختمانی و راهسازی

Construction and
road construction group

گروه مواد غذایی

Foodstuffs group

واحد بازرگانی سنگ

دپارتمان املاک

advertising agency

Real State

گروه مواد غذایی

هلدینـگ
توسـعه صنـعت نمـونه

TOSEEH SANAT NEMOUNEH

Construction and
road construction group

stone commerce

گروه ساختمانی و راهسازی

دپارتمان املاک

واحد بازرگانی سنگ

Real State

گروه مواد غذایی

Foodstuffs group